Wynajmij Auto - loccarrent.com - peer to peer car rental
Log in|Register
Home  »  Rental agreement

Rental agreement

Umowa najmu samochodu peer-to-peer
Aby uprościć i zabezpieczyć przebieg transakcji Loccarrent.com udostępnia wstępnie uzupełnioną umowę.
Właściciel może uzyskać dostęp do umowy w zakładce „Twoje wynajmy” jak tylko najem zostanie zarezerwowany i opłacony na stronie internetowej. Jest on odpowiedzialny za przyprowadzenie i odbiór – w wersji papierowej lub mobilnej. Dane wprowadzone na stronę i automatycznie przetworzone na umowę musza być dokładne. Jest to wymagane do uzyskania ubezpieczenia i naliczenia najemcy opłat w przypadku uszkodzenia samochodu.


Postanowienia Umowy najmu
Umowa najmu odnosi się do poniższych postanowień. Podpisując Umową najmu Właściciel i Najemca godzą się na treść poniższych postanowień.
Postanowienia nie są drukowane wraz z Umową (dla oszczędności papieru). Możecie jednak wydrukować i wzajemnie parafować postanowienia.

1.Strony umowy
Umowa najmu zawierana jest pomiędzy Właścicielem, a Najemcą. Umowa określa warunki Najmu Pojazdu Właściciela przez Najemcę.
Loccarrent.com jest stroną Umowy najmu. Umowa przewiduje korzystanie z usług oferowanych przez Loccarrent.com.

2.Obowiązki Właściciela
Właściciel zobowiązuje się wynająć Pojazd motorowy:
• zgodnie z prawem kraju rejestracji Pojazdu;
• którego zasady utrzymania są przestrzegane i dokonywane zgodnie z zaleceniami producenta, i którego wyposażenie bezpieczeństwa, według jego najlepszej wiedzy, jest w należytym stanie, w szczególności dotyczy to opon, hamulców, świateł przednich i hamowania, układu kierowniczego, pasów bezpieczeństwa, jak również obecności wyposażenia bezpieczeństwa wymaganego w kraju rejestracji Pojazdu;
• który przeszedł rutynowe badania wymagane w kraju rejestracji Pojazdu;
• który jest objęty co najmniej ubezpieczeniem OC i wszystkimi innymi ubezpieczeniami wymaganymi w kraju rejestracji Pojazdu.
Właściciel nie powinien wynajmować Pojazdu, jeżeli jest świadomy problemów technicznych obniżających bezpieczeństwo korzystania z Pojazdu.

3. Obowiązki Najemcy
Najemca
• powinien spełnić warunki polityki ubezpieczeniowej udostępnione na stronie Loccarrent.com;
• nie przekroczy znacząco przebiegu wskazanego w rezerwacji dokonanej na stronie bez powiadomienia o tym Właściciela;
• powinien szanować zasadę należytej staranności w korzystaniu z Pojazdu;
• nie odda Pojazdu do używania osobie trzeciej bez zgody Właściciela;
• nie pozostawi Pojazdu w przypadku wypadku lub awarii oraz powinien pozostawać w posiadaniu Pojazdu, na swoją odpowiedzialność, do czasu, kiedy Właściciel lub pomoc techniczna Loccarrent.com podejmie działania.

4. Przebieg
Cena najmu wskazana na Loccarrent.com przed rozpoczęciem najmu jest obliczana z uwzględnieniem przebiegu wskazanego przez Najemcę.
Jeżeli rzeczywisty przebieg wyrobiony przez Najemcę przekroczy pierwotnie zaplanowany, Najemca dopłaci Właścicielowi różnice zgodnie ze stawką przewidzianą na pierwszej stronie Umowy Najmu.
Jeżeli rzeczywisty przebieg wyrobiony prze Najemcę nie wyczerpie pierwotnie wskazanej wielkości, Właściciel zwróci Najemcy wynikającą z tego różnicę w cenie.

5. Postępowanie w przypadku wypadku lub kradzieży
Najemca powinien bezzwłocznie zawiadomić policję lub inne kompetentne władze w przypadku wypadku, kradzieży, utracie, pożarze, zniszczeń spowodowanych przez zwierzęta lub innych uszkodzeniach i powinien otrzymać protokół wskazujący okoliczności wystąpienia takiego zdarzenia.
Najemca powinien również powiadomić Właściciela w każdym przypadku zdarzenia dotyczącego Pojazdu tak szybko jak to tylko możliwe.
W przypadku wypadku z osobą trzecią, Najemca powinien postępować w najwyższej zgodzie z „Instrukcją Najemcy” przekazaną przez Właściciela przy odbiorze Pojazdu.
Jeżeli wymagane jest dokonanie jakichkolwiek napraw, Najemca powiadomi o tym fakcie Właściciela oraz uzyska jego lub jej zgodę przed podejmowaniem jakichkolwiek czynności naprawczych.

6. Obowiązki w przypadku wypadku lub kradzieży
Najemca odpowiada za Pojazd znajdujący się pod jego pieczą.
Pojazd, ze wszystkimi udostępnionymi Najemcy akcesoriami włącznie, powinien zostać zwrócony w stanie w jakim został wydany i w terminie oznaczonym w Umowie najmu.
W przypadku kradzieży, uszkodzenia Pojazdu lub akcesoriów, za które winę ponosi Najemca lub w braku winy konkretnej osoby trzeciej, jak również w przypadku braku zwrotu Pojazdu, Najemca ponosi odpowiedzialność za wszystkie wynikające z tego koszty.
Jeżeli podczas zwrotu Pojazdu widoczne są jakiekolwiek jego uszkodzenia, Najemca bezzwłocznie wpłaci Najemcy kaucję na zabezpieczenie. Kwota kaucji na zabezpieczenie jest kwotą odliczaną od ubezpieczenia w przypadku wystąpienia szkody, wskazaną w Umowie najmu.
Najemca i Właściciel wyrażają również zgodę na poniższe warunki:
• W przypadku przebicia opony, odpowiedzialność ponosi Najemca. Jeżeli wskutek przebicia Właściciel będzie zmuszony do wymiany dwóch opon, Najemca pokryj koszty wymiany jednej opony w całości i 50% kosztów wymiany drugiej opony. Jeżeli przebicie spowodowane zostało nadmiernym zużyciem opon, wszystkie koszty z tym związane obciążają Właściciela.
• Jeżeli Pojazd nie jest wyposażony w koło zapasowe lub urządzenie umożliwiające naprawę przepitej opony, koszty serwisu obciążają Właściciela.
• W przypadku utraty lub kradzieży kluczy do Pojazdu w trakcie trwania najmu, Najemca odpowiada za koszt wyrobienia nowych kluczy dla Właściciela, i, na wyraźne żądanie Właściciela, 50% kosztów wymiany zamka i wyrobienia kompletu nowych kluczy.

7. Obowiązki w przypadku awarii.
Właściciel jest odpowiedzialny za należyte utrzymanie Pojazdu, a zatem ponosi odpowiedzialność za awarie (mechaniczne i elektryczne). Ubezpieczenie zapewniane przez Locarrent.com nie obejmuje awarii.
Jednakże, w przypadku, gdy Właściciel uzna, że za awarię odpowiada działanie Najemcy sprzeczne z warunkami Umowy najmu, Właściciel może zarządzić sporządzenie stosownej ekspertyzy w celu udowodnienia takiego twierdzenia. Odpowiedzialność zostanie przypisana po wykonaniu badań przez biegłych. Jeżeli odpowiedzialność za awarię zostanie przypisana Najemcy, poniesie on koszty napraw związanych z wystąpieniem awarii.
W przypadku awarii, która nie jest rezultatem sprzecznego z warunkami Umowy najmu działania Najemcy, Najemca może rozwiązać Umowę najmu i żądać zwrotu opłaty za niewykorzystany czas najmu.

8. Mandaty
Jeżeli Najemca dopuści się naruszenia przepisów skutkującym otrzymaniem mandatu, ponosi on koszty wynikające z tego tytułu. Jeżeli Najemca otrzymuje mandat lub dochodzi do wniosku, że dopuścił się naruszenia przepisów zarejestrowanego za pomocą automatycznych środków technicznych, zawiadamia o tym Właściciela w chwili zwrotu Pojazdu.
Za każdy otrzymany mandat Najemca uiszcza opłatę manipulacyjną w wysokości 15 euro.

9. Odszkodowania i kary
Jeżeli Najemca nie zachowa terminu końcowego najmu, uiszcza Loccarrent.com opłatę karną w wysokości 120 euro – połowa opłaty jest następnie przekazywana Właścicielowi. Jeżeli Najemca skutecznie powiadomi Właściciela nie ponosi kary za opóźnienie.
Najemcy akceptują obowiązek odszkodowawczy względem Właściciela w wysokości:
• 15 euro, w przypadku palenia w Pojeździe objętym zakazem palenia;
• 15 euro, jeżeli Pojazd został znacznie zabrudzony na zewnątrz;
• 15 euro, jeżeli wnętrze Pojazdu zostało znacznie zabrudzone;
Jeżeli stan pojazdu wymaga profesjonalnego czyszczenia (zaplamione siedzenia, znaczne zabłocenie wnętrza itp.), Najemca uiszcza kwotę wynikającą z faktury wystawionej przez wykonującego czyszczenie.

10. Skorzystanie z ubezpieczenia Loccarrent.com
Pojazd został najęty za pośrednictwem Loccarrent.com. Tak więc, jeżeli wszystkie warunki ubezpieczenia są spełnione, korzystanie przez Najemcę z Pojazdu jest objęte ubezpieczeniem zapewnionym przez Loccarrent.com
Jeżeli wszystkie warunki ubezpieczenia zostały spełnione, Najemca może skorzystać z ubezpieczenia Loccarrent w granicach tego ubezpieczenia.
Jeżeli Najemca lub Właściciel, naruszając warunki ubezpieczenia, spowodują wygaśnięcie polisy, Właściciel lub Najemca są osobiście odpowiedzialni za skutki wypadków, którym może ulec Pojazd.

11. Korzystanie z assistance Loccarrent.com
Najemca może, w przypadku awarii lub wypadku, skorzystać z usługi assistance zapewnianej przez Loccarrent.
Najemca bezzwłocznie informuje Właściciela o skorzystaniu z assistance Loccarrent.com.

12. Korzystanie z serwisu płatności Loccarrent.com
Przy wykonywaniu wszelkich płatności Właściciel lub Najemca może korzystać z serwisu płatności Loccarrent.com. Dokonywane opłaty to w szczególności:
• płatności związane z przebiegiem
• kompensaty za różnice w poziomie paliwa
• odszkodowania i kary wskazane w paragrafie 9 postanowień do Umowy najmu

13.Korzystanie z usługi kaucji na zabezpieczenie Loccarrent.com
Właściciel może również, w razie potrzeby, w celu wyegzekwowania kaucji należnej od Najemcy, skorzystać z usługi kaucji na zabezpieczenie świadczonej przez Loccarrent.com.

14. Stosowanie Umowy najmu
W przypadku spodu co do stosowania Umowy najmu, Najemca i Właściciel obowiązani są do podjęcia działań zmierzających polubownego rozwiązania sporu.
Jeżeli spór nadal trwa, Najemca i Właściciel, w celu rozwiązania sporu, mogą skorzystać z usług mediacyjnych świadczonych przez Loccarrent.com.
W przypadku, gdy mediacje nie odniosą skutku, Najemca i Właściciel mogą skierować sprawę do właściwego sądu.